Vrede en alle goeds!

In het gesprek met mensen horen we dat ze ernaar verlangen om momenten in hun dagelijks leven in te bouwen van stilte en gebed. Maar door de drukte van alledag komt het er niet van om regelmatig in een klooster of abdij te gaan meebidden. 

De Tiltenberg verzorgt een online getijdengebed op maat gesneden voor elke dag: de lezingendienst, het morgengebed, het middag- en avondgebed en de dagsluiting. Als je op het klokje hieronder klikt, surf je naar dit online getijdengebed, maar het is beveiligd. Wil je graag toegang? Contacteer ons dan even en wij sturen je de gebruikersnaam en het wachtwoord toe. 

Wie liever in het Frans het een online getijdengebed bidt, kan dat via deze link. En ook dit is een interessante link.

Iedere dag in het morgengebed wordt de Lofzang van Zacharias gezongen en iedere dag in het avondgebed zingt de kerk het Danklied van Maria. En bij het afsluiten van elke dag zingen we in heel de kerk de lofzang van Simeon. Het zijn hoogtepunten in het getijdengebed, je kan er alvast mee beginnen! 

Via deze links krijg je deze lofzangen met een degelijk woordje uitleg, en als toemaat de prachtige Akathistoshymne ter ere van de moeder Gods die dagelijks gezongen wordt in de Byzantijnse kerk.


 

 

 

 

 

  Algemene inleiding op het getijdengebedHet bidden van de getijden behoort tot de voornaamste taak van de kerk. Christenen gingen vanaf het begin op bepaalde tijdstippen bidden en al vlug begonnen ze dat samen te doen op bijzondere tijden van de dag zoals het aanbreken van de nieuwe dag of bij het vallen van de avond en nadien ook rond het middaguur en zelfs ’s nachts. Men bad vooral psalmen: gebeden die in gewone mensen zijn opgekomen en door hen op schrift zijn gesteld. Ze zijn gegroeid vanuit hun Godservaring, moeite en strijd, vanuit hun angst, wanhoop, vreugde, woede en daarin ook hun vertrouwen in de Heer. De psalmen zijn dus gebeden van mensen in hun leven van alle dag, daarom spreken ze nu nog steeds zo aan, omdat mensen zich erin kunnen herkennen. In de bijbel zijn 150 psalmen opgenomen. Na verloop van tijd gingen de christenen die samenkwamen om ze te bidden, ze ook meer ordenen in een vast tijdsschema, vandaar de benaming ge-tijden-gebed. Dit getijdengebed zo geordend, maakt dat in de hele kerk op elk moment gebeden wordt, alleen al door het tijdsverschil in de continenten.Wie het getijdengebed bidt, doet dit in vertegenwoordiging van heel de kerkgemeenschap. Priesters, diakens in voorbereiding op het priesterschap, kanunniken, monniken en monialen verbinden zich door hun levenskeuze ertoe het getijdengebed helemaal te bidden. Het is de bijzondere taak van mensen die een contemplatief leven leiden (zoals clarissen). Je bidt het best in groep maar je kan het ook in je eentje bidden. Hoe dan ook, door het te bidden (of een deel ervan en dan bijzonder het morgen- en/of avondgebed) vertegenwoordig je heel de kerkgemeenschap . 


De kerk beveelt het warm aan, ook aan mensen die midden in de maatschappij leven, in een gezin, een job enz. een deel van het getijdengebed te bidden. Waarom? Omdat het je dag heiligt en heling brengt in je hart. Het is, ook temidden van dagelijkse arbeid, heil-igend of helend voor de hele mens omdat hij zo in dialoog gaat met God en dat is het voornaamste doel van het bidden van de geetijden: ons geloof en vertrouwen in God uiten, Hem loven, smeken, danken en zo onze hoop op Hem voeden.


Een even belangrijk aspect van het getijdengebed is het voor elkaar te bidden en voor de noden en intenties die leven in mensen, in kerk en wereld. Daarom is het van wezenlijk belang dat de voorbede aansluiting vindt bij de concrete noden van onze mensengemeenschap, bij wat leeft in onze omgeving, onze wereld. Want zo blijft het getijdengebed wat het in wezen is: dialoog met God en heiliging van ons leven. Zo wordt het ook heel persoonlijk en niet het afratelen van voorgekauwde gebeden. Nee, deze gebeden komen pas echt tot leven wanneer ze weerklank vinden in ons hart, in onze ziel, in ons leven van alle dag. We kunnen ons niet zonder meer opsluiten in een gezellige sfeer van meditatie. Het getijdengebed plaatst je in direct contact en voeling met de concrete noden die leven in jou, in je omgeving, de zorgen, vreugde, pijn van wie je omringen. Dichtbij en veraf. Dat is de betekenis en het doel van 'in verbondenheid' met de kerkgemeenshap en met de mensen om je heen leven en bidden.


Opdat het getijdengebed het persoonlijke en gemeenschap-pelijke gebed wordt van wie het bidden, moet ons hart in overeenstemming zijn met onze woorden en daden. Het bidden van de getijden is namelijk geen privé-aangelegenheid maar een zending in de kerkgemeenschap die men vrijwillig vervult.

Het getijdengebed wordt voornamelijk gezongen. De muziek van de getijden is traditioneel het Gregoriaans. Waar Nederlands wordt gezongen is nieuwe muziek gecomponeerd die vaak sterk aan het Gregoriaans doet denken. In Nederland wordt de psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde het meest gebruikt. Hiervoor zijn in het Abdijboek bijbehorende melodieën geschreven door monniken, zusters en leken.

Het koorgebed van priesters noemt men breviergebed. Het boek waaruit priesters de getijden bidden heet brevier. De psalmindeling volgens het Nieuwe Brevier vind je wat verder op deze pagina. Deze indeling wordt universeel over de hele wereld gebeden. Dit schept een sterke verbondenheid.


Het morgen- en avondgebed vormen daarin de twee grote scharnieren. Deze twee gebeden worden aan elke gelovige aanbevolen ze samen met een religieuze gemeenschap of persoonlijk te bidden.


Priesters, diakens en religieuzen verbinden zich ertoe door hun levenskeuze om elke dag het getijdengebed te bidden. Tegenwoordig zijn er ook vele leken die er echt naar verlangen het getijdengebed regelmatig te bidden. Het avondgebed bidden wordt dan ook warm aanbevolen. In sommige parochies wordt het op zon- en feestdagen samen gebeden. 


Nu gaan we eerst wat dieper in op de innerlijke structuur van elk getijdengebed dat als geheel ook 'Officie' wordt genoemd.

 

Bron: Algemene inleiding op het getijdengebed, ICLZ Brussel / NRL - Zeist, 1990.